Gedragscode mentor

In de wet staat vastgelegd hoe een mentor moet handelen. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM) heeft dit verder uitgewerkt in een gedragscode. Hart voor Bewind houdt zich aan de wet en neemt hierbij de gedragscode van de NBPM als uitgangspunt.

Hulp

Als onze (meerderjarige) cliënt behartigen wij uw immateriële belangen zoals behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Daarnaast adviseren wij desgevraagd in diverse andere sociaal- juridische onderwerpen voorzover dit tot onze deskundigheid en expertise behoort. Indien noodzakelijk zullen wij u adviseren in ondersteuningsmogelijkheden die beter bij uw situatie passen.

Bij al onze beslissingen, overwegingen en adviezen, houden wij rekening met uw recht op zelfbeschikking. Uw recht op zelfbeschikking staat centraal in onze uitoefening van het mentorschap. Alleen in situaties waarin u niet in staat bent om zelf een beslissing te nemen, treden wij op in uw plaats.

Wij letten erop dat al onze beslissingen enkel in uw belang zijn. Wij nemen onze beslissingen zoveel mogelijk in overleg met u. Als u hiertoe niet in staat bent, handelen wij zoveel mogelijk in uw geest. Uw achtergrond, levensbeschouwing, normen, waarden en wensen staan hierin centraal. Het is dan ook onze plicht om u zo goed mogelijk te leren kennen.

Wij vinden het belangrijk om altijd te beseffen wij een professioneel contact met u hebben. Daarom zorgen wij ervoor dat wij niet persoonlijk betrokken raken bij uw situatie en/of bij uw privéleven. Wij zullen dus een zekere afstand bewaren. Alleen dan kunnen wij ons mentorschap naar behoren uitoefenen.

Wij gedragen ons als een goede vertegenwoordiger. Wij zien erop toe dat ons mentorschap zo min mogelijk ingrijpt in uw privéleven.

Dienstbaar

Wij bespreken vooraf met u welke beslissingen wij nemen. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw achtergrond, wensen en voorkeuren. Onze activiteiten zijn altijd volledig gericht op het behartigen van uw belangen en wat daar direct mee samenhangt.

Wij letten erop dat al onze beslissingen in uw belang zijn. Dit doen wij zoveel mogelijk samen met u. Als u hiertoe niet in staat bent worden onze beslissingen zoveel mogelijk in uw geest genomen. Uw achtergrond, levensbeschouwing, normen, waarden en wensen staan hierin centraal.

Onafhankelijk

Bij alles wat wij namens u doen en/of namens u beslissen moet het altijd duidelijk zijn dat wij onpartijdig zijn. Wij vormen onafhankelijk een mening over uw situatie en wij nemen onafhankelijke beslissingen die uw belangen dienen. Wij zullen elke schijn van partijdigheid en/of belangenverstrengeling vermijden.

Professioneel contact

In ons het contact met u zullen wij niet persoonlijk betrokken raken bij u en uw situatie. Ons contact met u is altijd alleen een beroepsmatig contact. Daarom zullen wij in ons contact met u een zekere afstand bewaren. Alleen dan kunnen wij ons mentorschap uitoefenen, zoals de wetgever dat van ons vraagt.

Doelgericht

Wij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden en gedragingen direct en aantoonbaar verband houden met de ons opgedragen wettelijke taken en verantwoordelijkheden.

Als het voor de uitoefening van het mentorschap noodzakelijk is, werken wij samen met anderen. Wij houden hierbij rekening met onze beroepscode, wet- en regelgeving en uw privacy. Daarnaast zijn wij bereid tot uitwisseling van onze vakkennis en expertise ten gunste van onze beroepsgroep. Wij zijn bereid om professionele feedback te ontvangen en te geven. Wij vinden het fijn om onze inzichten te toetsen aan die van anderen.

Wij houden onze kennis actueel door het volgen van (bij)scholingen en het bijwonen van trainingen en symposia.

Open

Wij zijn transparant in ons handelen. Wij geven inzage aan u, aan instanties die hier van rechtswege toe bevoegd zijn, aan instanties die ons handelen van rechtswege controleren en aan erkende instanties die informatie nodig hebben om uw belangen te kunnen behartigen. Als gevolg hiervan kunnen wij zo goed mogelijk verantwoording afleggen over ons handelen, onze werkwijze en onze beweegredenen bij het nemen van beslissingen in het kader van ons mentorschap. Wij delen informatie enkel uit hoofde van ons beroep, enkel in uw belang en alleen voor het noodzakelijke doel. Als wij informatie over uw situatie hebben ontvangen, gebruiken wij dit alleen voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt. Wij gebruiken hiervoor de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Vertrouwen

Wij vinden een vertrouwensrelatie onmisbaar voor de uitoefening van ons mentorschap. Daarom hebben wij de plicht u en uw situatie goed te leren kennen. Wij nemen onze beslissingen zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg met u. Wij maken afspraken met u over de manier waarop wij beslissingen nemen over bijvoorbeeld uw zorg- en/of hulpvragen. Bij alles wat wij namens u doen houden wij rekening met onze wettelijke verplichtingen en uw privacy.

Als u niet in staat bent gebleken om in overleg met ons afspraken te maken dan zullen wij binnen het kader van onze bevoegdheden zo veel mogelijk in ‘uw geest’ namens u, uw belangen behartigen.

Wij vinden het belangrijk dat u op ons kunt rekenen. Daarom houden wij ons aan de gemaakte afspraken. Wij verwachten ook van u dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Zorgvuldig

Bij alles wat wij namens u beslissen, uitvoeren, adviseren, voeren wij onze taken zo goed mogelijk uit. Wij maken een onafhankelijke belangenafweging en wij betrekken hierbij alle relevante informatie. Wij toetsen ons handelen aan relevante wet- en regelgeving en wij zorgen voor een correcte, inzichtelijke verwerking van onze werkzaamheden die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van onze beroepsgroep.

Integer

Het is natuurlijk mogelijk dat wij van u dingen te horen krijgen die tegen de wet zijn, die u schade toebrengen, die schade toebrengen aan anderen en/of die uw situatie onevenredig benadeelt.

Wij zullen dan met u bespreken welke oplossingsrichtingen er zijn, welke beslissing wordt genomen en met wie de gebeurtenis moet worden gedeeld om schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Wij hebben de plicht om alle gebeurtenissen zoals die beschreven staan in het Wetboek voor Strafrecht, te melden bij de politie. Wij zullen dit altijd vooraf met u bespreken.

Respect

Wij benaderen u met respect. Wij mengen ons niet anders of meer in uw privésfeer dan noodzakelijk is voor de uitoefening van het bewind. Bij alles wat wij namens u doen zullen wij rekening houden met uw privacy.

U krijgt van ons tijdige en volledige informatie over uw mentorschap en de rechtsmiddelen die u ter beschikking staan.

Als wij worden opgeroepen als getuige, zullen wij ons per situatie afvragen of wij ons op grond van het voorgaande zullen beroepen op het wettelijke verschoningsrecht van getuigen.

Het is ons op geen enkele wijze toegestaan om intimiteiten met u te hebben. Ook is ons op geen enkele wijze toegestaan dat wij een persoonlijke relatie met u aangaan waardoor onze belangen verstrengeld raken en/of waardoor onze onafhankelijkheid en professionaliteit in gevaar wordt gebracht.

Wij nemen van u geen geschenken aan, niet financieel en niet in natura. Ook verlenen wij u geen diensten die onze onafhankelijkheid en integriteit in gevaar brengen, aantasten en/of hiervan de schijn wekken.

Daar waar u in staat bent gebleken om in overleg met ons beslissingen te nemen, krijgt u hiervoor de ruimte. Dit zal altijd plaatsvinden binnen het kader van onze professionele bevoegdheden en de met u gemaakte afspraken.

Wij nemen u serieus en wij gaan uit van uw persoonlijke kracht en kwaliteiten. Dit betekent niet alleen dat wij u zullen stimuleren om uw vaardigheden in het nemen van beslissingen te versterken. Het betekent ook dat als u zich verzet tegen een te nemen beslissing en/of onacceptabel gedrag vertoont, wij ons uiterste best zullen doen om de achtergrond ervan te achterhalen en belemmeringen weg te nemen. Als het nodig is maken wij nieuwe afspraken.

Grenzen

Dat wij u serieus nemen betekent ook dat wij grenzen stellen aan wat wij als acceptabel gedrag zien. Als u bijvoorbeeld ernstige bedreigingen jegens ons uit of ander ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont, zal hiervan altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Daarnaast zullen wij met u bespreken of het nodig is om de kantonrechter te vragen ons te ontslaan van onze taak als uw mentor.