Disclaimer

Disclaimer voor hartvoorbewind.nl

Bij het ontwerpen van deze site horen auteursrechten. Hieronder staat vermeld wat onder de auteursrechten valt en hoe de aansprakelijkheid is geregeld van alle aanwezige materialen die u op deze site aantreft.

Hart voor Bewind (Kamer van Koophandel nr. 57379969), verleent u hierbij toegang tot hartvoorbewind.nl en publiceert hier voor uw informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hart voor Bewind behoudt zich hierbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen dan wel toe te voegen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen en zonder dat u hieraan rechten kunt ontlenen van welke aard dan ook.

De informatie op hartvoorbewind.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door een beschikking van de rechtbank waarin Hart voor Bewind is benoemd tot beschermingsbewindvoerder, mentor of curator en/of door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hart voor Bewind.

Beperkte aansprakelijkheid

Hart voor Bewind spant zich in om de inhoud van hartvoorbewind.nl zo vaak en zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud (nog) onvolledig en/of onjuist is.

Voor de op hartvoorbewind.nl aangeboden materialen geldt geen enkele vorm van garantie of aanspraak op juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit. Voornoemde materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hart voor Bewind en zonder wijzigingen in het voornoemde ten aanzien van garantie of aansprakelijkheid.

In het bijzonder zijn alle op hartvoorbewind.nl genoemde tarieven onder voorbehoud van schrijffouten, type- en programmeerfouten, juistheid, volledigheid en actualiteit. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen enkele overeenkomst of benoeming door de rechtbank tot stand.

Voor op hartvoorbewind.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden van welke aard en/of inhoud dan ook, aanvaardt Hart voor Bewind nimmer enige aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende alle teksten, afbeeldingen, ontwerpen, ideeën en alle andere materialen liggen bij Hart voor Bewind.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van alle teksten, afbeeldingen, ontwerpen, ideeën en andere materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hart voor Bewind, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.