Einde bewindvoering

In de wet is vastgelegd in welke situaties beschermingsbewind eindigt. Wij hebben ze voor u opgezocht. Wij beschrijven de wettekst voor u in het kort.

Bepaalde periode

Als de kantonrechter het beschermingsbewind voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij, eindigt het bewind.

Wanneer eindigt bewind

De bewindvoering eindigt ook als u weer zelf in staat bent uw financiën te beheren of als met de bewindvoering geen belang meer wordt gediend. Verder eindigt de bewindvoering als u onder curatele wordt gesteld. Als u overlijdt eindigt de bewindvoering van rechtswege.

Vanaf het moment dat de oorzaken van de onderbewindstelling niet meer bestaan, kan de kantonrechter besluiten om het beschermingsbewind op te heffen.

Op verzoek

Als er gegronde redenen zijn voor de bewindvoerder om haar diensten niet langer te willen en/of te kunnen aanbieden, kan zij bij de rechtbank een verzoek indienen om haar te ontslaan van haar taak.

De beschikking waarmee de onderbewindstelling wordt opgeheven,  treedt in werking op het moment dat hij aan u is verzonden. In de beschikking staat de datum vermeld waarop de bewindvoering eindigt.

Lees ook: Boek 1, Titel 19, artikel 449 van het Burgelijk Wetboek