Van aanmelden tot dienst verlenen

Om van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat vooraf een aantal stappen worden doorlopen. Om curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap te kunnen aanvragen moeten eerst een paar zaken geregeld worden. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Informatie

Via het contactformulier op deze site meldt u aan Hart voor Bewind dat u een afspraak wilt. U kunt ook bellen naar ons telefoonnummer op deze site en uw naam en telefoonnummer inspreken. Wij nemen uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u op. Als u het op prijs stelt, sturen wij u alvast een informatiemap.

Inhoud informatiemap:

  • Informatiebrochure over de dienstverlening door Hart voor Bewind;
  • Onze klachtenregeling;
  • Aanmeldformulier voor Hart voor Bewind;
  • Verzoek machtiging door hulpverlener/ondersteuner;
  • Tarieven;
  • Uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaking

Bij de informatiemap zit een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij onderzoeken welke dienstverlening u van ons nodig heeft en/of wenst. Ook wordt besproken of u daarvoor bij Hart voor Bewind aan het juiste adres bent. Als blijkt dat Hart voor Bewind u niet kan helpen dan zal zij u zo goed mogelijk doorverwijzen. Verder wordt besproken wat u en Hart voor Bewind van elkaar verwachten als u voor haar dienstverlening kiest.

Tijdens dit gesprek verzamelen wij informatie over uw sociale en financiële gegevens die nodig zijn om de curatele, het bewind en/of mentorschap te kunnen aanvragen. Uw persoonlijke wensen worden besproken. Er wordt ook gesproken over hoe wij u kunnen helpen om te leren (een deel van) uw beslissingen weer zelf te kunnen nemen en/of uw vaardigheden te versterken.

Welke andere onderwerpen nog worden besproken hangt af van uw persoonlijke situatie.

Aan het einde van het gesprek wordt onze werkwijze aan u toegelicht. U krijgt ook uitleg over onze klachtenregeling. Dan vragen wij naar uw contactpersonen en/of hulpverleners zodat wij hen kunnen inlichten over ons gesprek.

Wel of geen cliënt

Op basis van de gegevens uit het kennismakingsgesprek beslist Hart voor Bewind of zij u kan en wil vertegenwoordigen. Als is gebleken dat wij u niet voldoende kunnen helpen, zullen wij u informatie geven van andere mogelijke dienstverleners.

Aanvraag

Als Hart voor Bewind heeft besloten dat zij u kan en wil vertegenwoordigen vragen wij u het intakeformulier en het aanvraagformulier voor de rechtbank volledig in te vullen en te ondertekenen. Wij vullen het rechtbankformulier ‘Bereidverklaring’ in. Wij vragen u ons alle noodzakelijke bewijsstukken te overhandigen. Hart voor Bewind maakt een plan van aanpak.

De rechtbankformulieren ‘Bereidverklaring’, ‘Verzoek tot curatele, onderbewindstelling en/of mentorschap, het plan van aanpak, vormen samen de aanvraag waarover de kantonrechter een uitspraak zal doen. Wij sturen de complete aanvraag naar de rechtbank.

Plan van aanpak

Op grond van alle informatie die wij verzameld hebben, stellen wij altijd een plan van aanpak op. Hierin wordt uitgewerkt welke activiteiten nodig zijn om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, onder meer een budgetplan, de gemaakte afspraken en de contactmomenten.

Meer uitleg over het plan van aanpak kunt u vinden onder de onderwerpen ‘Curatele’, ‘Beschermingsbewind’ en ‘Mentorschap’. Uw plan van aanpak wordt bewaard in uw digitale persoonlijk dossier.

Rechtbank

Nadat de complete aanvraag bij de rechtbank is binnengekomen kan het zijn dat u en Hart voor Bewind worden opgeroepen voor een zitting. De kantonrechter neemt een beslissing over uw aanvraag. De beschikking wordt aan u opgestuurd. Als de rechter heeft besloten tot curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap, krijgen zowel u als Hart voor Bewind een exemplaar van de beschikking toegestuurd. Vanaf dat moment kan Hart voor Bewind beginnen met haar werkzaamheden.

Als uw aanvraag wordt afgewezen adviseren wij u graag over mogelijke andere dienstverleners waar u gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld inkomens- of budgetbeheer.

Dossier

Alle door ons verzamelde informatie wordt bewaard in het digitale persoonlijk dossier dat wij voor u hebben aangemaakt. Wij zorgen ervoor dat uw dossier alleen voor u en Hart voor Bewind toegankelijk is. Wij verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening goed te kunnen laten verlopen. U mag uw dossier altijd inzien. Uw dossier wordt voor u bewaard volgens de kwaliteitseisen van de BPBI en de NBPM. Veel zaken worden digitaal geregeld. Als wij uw curator en/of bewindvoerder worden, krijgt u van ons een inlogcode om via onze site op elk gewenst moment uw financiële gegevens te kunnen raadplegen.

Afwezigheid

Als Hart voor Bewind vanwege afwezigheid uw belangen tijdelijk niet kan behartigen zal zij haar taken gedurende de periode van afwezigheid overdragen aan een gekwalificeerde vervanger die door de rechtbank als zodanig is benoemd.

Einde dienst verlenen

Curatele, bewind en/of mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer in staat bent om uw eigen financiën naar behoren te beheren en/of u weer uw eigen beslissingen kunt nemen. Verder kunnen er grondige redenen zijn om een andere curator, bewindvoerder en/of mentor te willen. In alle gevallen beslist de kantonrechter of de curatele, het bewind en/of het mentorschap wordt beeindigd. Als u overlijdt eindigt de curatele, het bewind en/of het mentorschap van rechtswege.

Tot slot

U heeft nu gelezen hoe wij werken. Dit overzicht is natuurlijk niet compleet. U kunt ons altijd om meer uitleg vragen. Wij staan u graag te woord.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM.